English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

[Three studies on criminal law in the Czech lands in the 17th and in the first half of the 18th century]

Malý, Karel

brožovaná,  162 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN 9788024632698
doporučená cena:  220 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Prof. JUDr. Dr. h. c. Karel Malý, DrSc, rektor Univerzity Karlovy v Praze v letech 1994-1999, světově renomovaný právněhistorický odborník a současný nestor oboru českých a československých právních dějin se ve své nejnovější publikaci vrací k tématu, jemuž zasvětil převážnou část svého odborného života, totiž k otázce trestněprávní úpravy v českých zemích v minulosti. Ve třech studiích, jež tvoří obsah recenzované monografie, se autor zabývá právními předpisy trestního práva v období předosvícenského absolutismu. Navazuje tak na svou monografii "Trestníprávo v Čechách v 75. - 16. století", Praha 1979" a doplňuje svá vědecká díla o absolutistickém trestním právu, publikované např. ve sborníku "Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918", Praha : Karolinum 2006, nebo v edici "Práva městská Království českého. Edice s komentářem", Praha : Karolinum, 2013.
Posuzovaná monografie sestává, jak už její samotný název napovídá, ze tří studií. Jsou to: 1. Právo městské - residuum práva stavovského v nové společenské situaci po nástupu absolutismu a jeho trestněprávní ustanovení, 2. Trestní právo v obnoveném zřízení zemském, 3. Hrdelní řád Josefa I. - cesta k vytváření jednotného právního systému pro země České koruny.
Vydání posuzované publikace nelze než přivítat. Jednak proto, že česká právní historiografie ponechávala, ve srovnání se zahraničím, výzkum právního řádu v uvedené fázi absolutismu, s určitými výjimkami, doposud spíše mimo hlavní proud svého zájmu a dílo tak vyrovnává jistý dluh. Dále z hlediska konceptuálně systematického, protože monografie svou matérií navazuje na řadu, v poslední době vydaných, edicí, monografií i sborníků věnujících se na stavovství. Konečně proto, že na základě studia právně historických dokumentů a vývoje právních institutů, autoři nových zákoníků mohou selektovat použitelné právní normy a zásady, resp. další metanormativní složky právního řádu, od těch přežitých a života neschopných. Právně historické poznatky tak mohou nahradit sociální či právní experimenty a ukázat, které normy a principy již existovaly, které se v praxi osvědčily a jaké naopak nikoliv, jak ostatně konstatoval sám autor na sympóziu "Stavovsky stát, idea a historie", které uspořádalo Centrum právně historických studií Historického ústavu Akademie věd České republiky a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR v Královské kolegiátní kapitule svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě dne 4. listopadu 2009. Autor také analýzou norem vytváří základy pro budoucí výzkum související interpretační a aplikační praxe
Monografie vedle strukturálně a kriticky analytické metody na některých místech nabízí i metodu komparativní, umožňující konkrétní ukázky odlišností a rozdílů konstrukce starších a novějších norem po věcné i formální stránce. V úvodním slovu je signifikantně vysvětlen nejen účel monografie, ale rovněž tak její význam pro dnešek.
Celkově lze říci, že posuzovaná monografie Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století velmi zdařile zpracovává matérii absolutistických právních předpisů trestního práva a doplňuje mezery dosavadní odborné literatury v tomto směru. Vzhledem ke své závažné matérii i čtivé formě má potenciál stát se dalším z klíčových děl české právněhistorické školy.

Z recenzního posudku: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.