English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

[Three studies on criminal law in the Czech lands in the 17th and in the first half of the 18th century]

Malý, Karel

brožovaná,  162 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN 9788024632698
doporučená cena:  220 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Předmluva

Právo městské - reziduum práva stavovského v nové společenské situaci po nástupu absolutismu a jeho trestněprávní ustanovení

I. Obecná část trestněprávních ustanovení
§ 1. Pojetí trestu
§ 2. Druhy zavinění
§ 3. Okolnosti přitěžující a polehčující
§ 4. Presumpce neviny
§ 5. Postavení obžalovaného v trestním řízení v závislosti na jeho sociálním a právním postavení
§ 6. Nutná obrana

II. Základní zásady trestního řízení
§ 1. Procesní předpisy v Právech městských
§ 2. Obžalovací a inkviziční zásada v trestním procesu
§ 3. Právní postavení žalobce a obžalovaného a zahájení řízení
§ 4. Náklady procesního řízení
§ 5. Žaloby
§ 6. Zastupování před soudem
§ 7. Dokazování
§ 8. Rozsudky
§ 9. Odvolání
§ 10. Náhrada procesních nákladů
§ 11. Exekuce

III. Trestní právo hmotné v Právech městských
§ 1. Crimina publica . delikty proti právu a řádu
§ 2. Vi privata . de invasione aedium, o kvaltu, veyboji a autoku
§ 3. Výtržnost a delikt usmrcení
§ 4. Žhářství
§ 5. Krádež
§ 6. Delikty trestané dle uvážení soudců
§ 7. Nářek cti a zhanění
§ 8. Zrádné cedule
§ 9. Ublížení na zdraví
§ 10. Tortura

Obnovené zřízení zemské a počátky nového pojetí trestního práva
1. Systém trestněprávních ustanovení OZZ
2. Obecná část trestního práva v OZZ
3. Delikt urážky panovníka . crimen laese majestatis
4. Delikty spojené s výkonem úřadu
5. Trestní ochrana soudního řízení
6. Trestní ochrana právního řádu
7. Trestné činy majetkové
8. Delikty proti životu
9. Trestní ochrana cti
10. Předpisy o právu útrpném
11. Závěrem

Hrdelní řád Josefa I. - cesta k vytváření jednotného právního systému pro země Koruny české
§ 1. Proces obžalovací nebo inkviziční?
§ 2. Předpisy procesní a hmotněprávní v Hrdelním řádu Josefa I.
§ 3. Přípravné trestní řízení
§ 4. Důkazní řízení
§ 5. Výslech obviněného
§ 6. Svědci a jejich úloha v důkazním řízení
§ 7. Vazba obviněného
§ 8. Obžalovaný a jeho postavení v inkvizičním procesu
§ 9. Seznam trestných činů . a jak se dokazují
§ 10. Důvěryhodnost svědků
§ 11. Tortura . útrpný výslech
§ 12. Polehčující okolnosti
§ 13. Okolnosti přitěžující
§ 14. Hrdelní delikty
§ 15. Výkon rozhodnutí . poprava
§ 16. Náklady soudního řízení a mzda a odměny soudních zřízenců a katů

Závěrem

Bibliografie