English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

 
Opatření ředitele č. 1/2001

Poskytování informací na Univerzitě Karlově, Nakladatelství Karolinum

 
Tímto opatřením se konkretizuje postup při poskytování informací na Univerzitě Karlově podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) v rámci Nakladatelství Karolinum.

Čl. 1

Nakladatelství Karolinum (dále jen NK) je podle vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v souladu s §22 odst. 1 písm. d zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách) účelovým zařízením Univerzity Karlovy uskutečňujícím publikační činnost univerzity Karlovy.

Čl. 2

Nakladatelství Karolinum jako součást Univerzity Karlovy se řídí vnitřními předpisy Univerzity Karlovy.

 

Čl. 3

1. Informace týkající se činnosti Nakladatelství Karolinum zejména čl. 3. odst. 7 Statutu UK poskytuje sekretariát NK. Odpovědnou osobou je zástupce ředitele Nakladatelství Karolinum.

2. Informace o publikacích vydaných NK jako jsou cena, místo prodeje, možnost objednávky na dobírku nebo fakturu, tj. informace týkající se obchodní a distribuční činnosti NK jsou obecně přístupné v rozsahu prezentovaném na internetových stránkách NK http://cupress.cuni.cz/. Tyto informace jsou vyjmuty z tohoto opatření.

3. Týká-li se požadovaná informace dalších účelových zařízení, fakult nebo součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.

 

Čl. 4

1. ®ádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

2. ®ádost lze i poslat faxem na č 224 212 041 nebo e-mailovou poštou na adresu cupress@cuni.cz.

3. Výše uvedeným způsobem lze uplatnit i další podání podle příslušných ustanovení zákona.

Čl. 5

1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona s tím, že jde-li o podání doručené faxem nebo e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst. 2 odloženo.

2. V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v "Subject") musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 6

1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailovou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 7 nebo čl. 9, jedná jménem NK ředitel.

2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným sekretariát NK. Toto oddělení též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

3. Je-li pro vyřízení žádosti třeba součinnosti jiného oddělení NK, poskytne toto na vyžádání potřebné informace sekretariátu NK obratem.

4. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizuje sekretariát NK. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou může podat svou žádost písemně.

Čl. 7

Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace, nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává ředitel NK. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 8

1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření. Má-li skutečná výše nákladů na vyřízení žádosti překročit odhad nákladů o více než 15 %, je třeba o tom žadatele uvědomit.

2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje, v opačném případě se žadateli odhad nákladů sdělí s dotazem, zda na žádosti trvá.

3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu sekretariát NK žadateli informaci bez prodlení poskytne.

4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50% odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.

5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje ředitel NK.

6. Výše uvedené platby se provádí převodem na účet č. 84735-011/0100, v.s. 950600.

7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena jeho odpověď, staví.

Čl. 9

1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 7 nebo vydaném orgánem fakulty anebo další součásti UK lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.

2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím ředitele NK, a to výhradně písemně.

3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.

4. Ředitel NK, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi UK.

5. O řádně podaném odvolání rozhodne rektor UK do 15 dnů od jeho doručení; poklady pro toto rozhodnutí zpracovává kontrolní oddělení rektorátu. Pro součinnost s tímto oddělením platí obdobně čl. 6.

6. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, v takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení, přičemž právním názorem rektora je ředitel NK, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

7. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.

Čl. 10

Sekretariát NK poskytne kontrolnímu oddělení rektorátu výroční přehled o podaných a vyřízených žádostech v termínu a způsobem tímto oddělením vyžádaným.

Čl. 11

Zpráva o činnosti NK v oblasti poskytování informací (§18 zákona) je součástí výroční zprávy činnosti NK.

Čl. 12

1. Toto opatření se zveřejňuje na domácí stránce NK: http://cupress.cuni.cz/

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2001.

 

V Praze dne 1. listopadu 2001

PhDr. Jaroslav Jirsa, v.r.
ředitel


Příloha

Sazebník úhrad

Hodina kvalifikované odborné práce

200 Kč

Hodina administrativní a pomocné práce

115 Kč

Věcné náklady

 

fotokopie A4

1 Kč

CD

55 Kč

korespondence

cena obálky + poštovné

cestovné

dle platných právních předpisů

Náklady, které univerzitě v souvislosti s pořizováním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši.