© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském

a portugalském právu Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese LAw

UK Právnická fakulta 2022

vázaná256 str.
ISBN 9788076300187

obálka
399,-
359,-
SKLADEM

1. Co jsou žaloby ve veřejném zájmu a k čemu jsou dobré?
Axel Halfmeier

I. Historie
II. Terminologie
III. Žaloby ve veřejném zájmu v dnešním Německu
IV. Hodnocení žalob ve veřejném zájmu
V. Výhled a vývoj v Evropské unii

1. What are popular actions and what are they good for?
Axel Halfmeier

I. History
II. Terminology
III. Popular actions in Germany today
IV. Evaluation of popular actions
V. Outlook and development in the European Union

2. Žaloby ve veřejném zájmu
Luboš Tichý

I.Vymezení problematiky a její výklad
II. Charakteristika kolektivních žalob na ochranu nadindividuálních zájmů. Přehled
III. Vývoj a potřeba zlepšení
IV. Ospravedlnění soukromé (spolkové) žaloby ve veřejném zájmu a podněty de lege ferenda
V. Shrnutí

2. Actions in the public interest
Luboš Tichý

I. Definition of the issue and its interpretation
II. Characteristics of collective actions for the protection of non - individual interests. Overview
III. Development and need for improvement
IV. Justification of private (associations') action in the public interest and de lege ferenda initiatives
V. Summary

3. Kolektivní žaloby v Portugalsku
Henrique Sousa Antunes

I. Právní rámec
II. Oblast působnosti a procesní postavení
III. Druhy žalob
IV. Zastoupení
V. Řízení
VI. Účinky Erga omnes
VII. Náhrada škody
VIII. Náklady a financování
IX. Hodnocení hromadných žalob v Portugalsku

3. Class Actions in Portugal
Henrique Sousa Antunes

I. Legal framework
II. Scope and standing
III. Types of actions
IV. Representation
V. Procedure
VI. Erga omnes effects
VII. Damages class actions
VIII. Costs and funding
IX. Assessing class actions in Portugal

4. Poznámky k actio popularis v kontextu českého civilního procesu
Jan Balarin

I. Úvod
II. Pojem
III. Římské právo
IV. Geneze problému prizmatem pozitivního práva
V. Actio popularis a právní zájem na poskytnutí právní ochrany
VI. Populární žalobní právo v praktickém slova smyslu
VII. Místo závěru: význam negatorních žalob v kontextu actio popularis


4. Thoughts on actio popularis in the context of Czech civil procedure
Jan Balarin

I. Introduction
II. Concept
III. Roman law
IV. Genesis of the problem through the perspective of positive law
V. Actio popularis and legal interest in providing legal protection
VI. Popular action law in practical respect
VII. In place of a conclusion: the importance of injunction actions in the context of actio popularis

5. Žaloby ve veřejném zájmu v rakouském právu
Andreas Frössel

I. Úvod a osnova
II. Pojmosloví a rozsah výzkumu
III. Převládající názor: Žádná žaloba ve veřejném zájmu, pokud není stanoveno jinak
IV. Krátká případová studie: Klimatické žaloby a "individuální návrhy" k rakouskému ústavnímu soudu
V. Ostatní žaloby ve veřejném zájmu v rakouském právu
VI. Vztah mezi spolkovými žalobami a individuálními soudními spory
VII. Zneužití žalob ve veřejném zájmu
VIII. Financování veřejných žalob
IX. Budoucí vývoj?
X. Hodnocení a závěry

5. Popular Actions in Austrian Law
Andreas Frössel

I. Introduction and Outline
II. Terminology and Scope of Inquiry
III. Prevailing Opinion: No Popular Action unless stipulated otherwise
IV. A short Case Study: Climate Actions and "Individual Applications" to the Austrian Constitutional Court
V. Other Popular Actions in Austrian law
VI. Relationship between Popular Actions and Individual Litigation
VII. Abuse of Popular Actions?
VIII. Financing of Popular Actions
IX. Future Developments?
X. Assessment and Conclusion