© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Islámské cenné papíry SUKÚK z pohledu české a evropské právní

úpravy investičních nástrojů

UK Právnická fakulta 2019

brožovaná390 str.
ISBN 9788087975909

obálka
-10% 285,-
257,-
1-2 ks

Sukúky jsou zvláštním druhem cenných papírů vycházejících z islámského práva. Jsou aktuálním a stále důležitějším nástrojem obchodování na finančních trzích nejen v muslimských zemích. Cílem disertační práce je vymezení tohoto islámského právního institutu v jeho celistvosti a následné přezkoumání z pohledu české a unijní právní úpravy cenných papírů a investičních nástrojů. Východiskem disertační práce je hypotéza, že studiem cizího práva a komparací jeho institutů lze dosáhnout lepšího porozumění vlastní právní úpravy a případně dospět k vytvoření nových řešení, která by jinak zůstala ve standardním kontextu vnitrostátního poznávání práva skryta. Disertační práce rozebírá sukúky jak v rovině teoretického pojetí dle islámské právní teorie (idealistický přístup), tak z pohledu jejich skutečné podoby v aplikační praxi jako produkty islámské sekuritizace (pragmatický přístup). Provedený rozbor ústí ve vlastní definiční uchopení pojmu sukúk a islámská sekuritizace. Text dále přibližuje struktury celkem sedmi hlavních druhů sukúků, kterými jsou (i) sukúk al-idžára, (ii) sukúk al-murábaha, (iii) sukúk as-salam, (iv) sukúk al-istisná'a, (v) sukúk al-mušáraka, (vi) sukúk al-mudáraba a (vii) sukúk al-wakála. V návaznosti na vyřazení neobchodovatelných druhů sukúků a těch druhů sukúků, které se svou povahou blíží korporátním cenným papírům, byl pro komparaci s českým a unijním právním rámcem zvolen nejvýznamnější druh sukúku, kterým je sukúk al-idžára. Výsledkem disertační práce je zjištění, že přestože není zkoumaný islámský právní institut právní úpravou platnou v České republice předvídán, lze nalézt dostatečnou právní oporu pro emitování sukúku al- idžára jako tří různých druhů cenných papírů podle českého práva, jimiž jsou: (i) dluhopis spojený se zajišťovacím převodem vlastnického práva, (ii) svěřenský certifikát a (iii) podílový list. Tyto cenné papíry je rovněž možné podřadit pod zákonné vymezení pojmu investiční nástroj. Komparativním přiblížením sukúků byla řešena doposud v české právní teorii nedotčená problematika, jejíž řešení navíc přineslo nové teoretické poznatky se širšími přesahy a praktickou relevancí, čím byla potvrzena výchozí hypotéza. Disertační práce totiž vedla k předložení řady návrhů de lege ferenda týkajících se české právní úpravy investičních nástrojů, cenných papírů a investičních fondů a především vyústila v teoretickou konstrukci dvou zcela nových druhů cenných papírů dle českého práva. Dluhopis přinášející věřitelům vedle práva na splacení jmenovité hodnoty dočasné vlastnické právo k určitému aktivu a cenný papír, v němž jsou inkorporována práva obmyšleného svěřenského fondu, jsou originálními koncepty, které by mohly doznat praktického uplatnění a budoucího legislativního zakotvení.