© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Gravettské osídlení Lubné. Nálezy do roku 1960

Gravettian settlement in Lubná. Finds discovered before 1960

Národní muzeum 2015

brožovaná231 str.
ISBN 9788070364741

obálka
-10% 330,-
297,-
1-2 ks

Fontes archaeologici pragenses č.42/2015

Od roku 1890, kdy poprvé narazil J. Kušta na paleolitické nále
zy v lubenské cihelně, probíhají na katastru obce s kratšími
i delšími přestávkami výzkumy, které postupně za posledních
125 let odhalily bohatství skryté pod nánosy spraše vrcholu
poslední doby ledové. Postupně bylo nalezeno a prozkoumáno 5
jistých poloh (Lubná I až IV a VI) a další 3 místa řadíme
mezi pravděpodobné lokality (Lubná V, VII a VIII, při
čemž z polohy označené jako Lubná VIII pochází nezan
edbatelný
soubor kamenné štípané industrie).
Lubenské polohy I až VIII nejsou samostatnými lokalitami v pr
avém slova smyslu. Jedná se o pozůstatky krátkodobých
loveckých tábořišť v prostoru, který byl osidlován stále zno
vu a znovu. Datování sídelních jednotek svědčí o mladogravet
t-
ském stáří a je paralelní s willendorf - kostěnkienskou fází mo
ravského pavlovienu. Zajímavé je, že se v Lubné v největší
míře z celých Čech nacházejí mikrolity odkazující právě na p
avlovienské prostředí (segmenty a trojúhelník). Postupně se
tak potvrzuje domněnka, kterou vyslovil již Bayer v roce 1925 (
Böhm 1934)
v souvislosti s Lubnou I. Již on tehdy předpoklá-
dal, že Lubná I je pouhým jediným ohništěm velkého sídliště a
historie mu dala za pravdu. V tomto ohledu musíme konsta-
tovat, že většina katastru zatím zůstala neprozkoumána a i
mezi známými polohami nebyla provedena jiná, než povrchová
prospekce. Ta mohla zachytit pouze nálezy náhodně vynesené n
a povrch při šachtování chmelnic (viz Lubná IV a patrně
i V a VIII). Ostatní lokality byly objeveny náhodně při těžbě s
praši a písku či stavebních aktivitách. Po 125 letech výzkumu
tak stojíme před úkolem systematicky prozkoumat celé území (o p
loše cca 2 km2) pomocí vrtného průzkumu, který jediný
může zachytit situace ukryté takřka 2 m pod zemí.
Lubná je jediným místem v Čechách, kde se nachází takto význa
mná kumulace lokalit na jediném omezeném prostoru.
Lubenský sídelní areál nemá v Čechách obdoby a pro
analogie musíme jít mimo hranice Čech a český grave
ttien. Patrně nej-
lepší, i když ne přesnou analogií, je pavlovienská lokalita Dolní V
ěstonice II, kde se můžeme setkat s obdobně rozvolněnými
pozůstatky osídlení. Délka osídlení je zde mnohonásobn
ě větší a i sídelní jednotky mají jinou náplň hmotné
kultury (mnoho-
násobně bohatší) odpovídající pavlovienu. Přesto ale rozvo
lněná struktura osídlení i vyšší poloha evokuje situaci Lubn
é.
V této knize přinášíme kompletní (podle našich nejlepších m
ožností) katalog všech situací zkoumaných do roku 1960
(je možné, že se ještě podaří dohledat některé jednotli
vé artefakty či dokumenty, na celkový obraz to již al
e nebude mít
významný vliv).
Rok 1960 byl zvolen záměrně, završila se jím jedna dlouhá etap
a výzkumu, která dohromady tvoří logický celek. Nálezy
z výzkumů následujícího roku 1961 nejsou doposud publikovan
é a ani není možné s nimi pracovat. I provedením výzkumů
patří již moderní době (i když je ode dneška dělí již více jak 50
let). Po roce 1961 následovalo dlouhé období (45 let), kdy
Lubné nebyla věnována pozornost takřka vůbec. Nové výzkumy
se od roku 2006 teprve rozebíhají a zatím není možné pub-
likovat ucelenou lokalitu