© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > časopisy  > detail titulu

DETAIL TITULU:

AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis 1/2018 LVIII

Karolinum 2018

brožovaná306 str.
ISBN 977032305600881

obálka
-20% 150,-
120,-
1-2 ks

Výročí a osobnosti
Můj žák, učitel a přítel Petr Svobodný (Ludmila Hlaváčková)
Bibliografie prací Petra Svobodného (zpracovala Jiřina Urbanová)

Články
Dějiny medicíny a lékařských fakult
Tomáš Alušík, Literární prameny k řecké medicíně prehistorického a "temného" období (do roku 600 př. Kr.)
Marek Brčák - Roman Einer, Vzdělávání fannaceutů na pražských univerzitách v letech 1804-1953 pohledem studijních předpisů
Ludmila Hlaváčková, Z jakých učebnic studovali posluchači pražské lékařské fakulty v prvé polovině 19. století?
Vladimír Karpenko, Michael Maier a jeho spis De medicina regia (1609)
Marie Ryantová, Exulant Jiří Holík a jeho kontakty s lékaři v německých zemích a Pobaltí
Michal V. Šimůnek, Entfermmg/Reinigung/Entjudung: Důsledky nacistické rasové perzekuce pro profesorský sbor Lékařské fakulty Německé univerzity v Praze, 1938-1945
David Tomíček, Vybrané zdravovědné aspekty cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Michal Továrek, Ortoped Miroslav Jaroš (1897-1970)
Bohdan Zilynskyj, Těžký život ukrajinského studenta pražské lékařské fakulty (Úvaha o dvou anonymních příspěvcích Peroutkovy Přítomnosti z roku 1930)

Dějiny školství a vědy
Dana Musilová, Profese vědkyně optikou prvních příruček pro volbu ženských povolání
Jana Ratajová, Rigorózní řízení Wolfganga Wolframa von Wolmar. Příspěvek k dějinám studia politických prominentů
Emilie Těšínská, Otázka návratu několika fyziků německé národnosti do Československa po druhé světové válce
Lenka Vašková, Založení Academie Petriny v roce 1775. Příspěvek k počátkům vyššího vzdělávání v Lotyšsku
Růžena Zaoralová - Roman Zaoral, Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v meziválečném období
Blanka Zilynská, Mistr Jan Hus a pražská univerzita: několik zamyšlení nad možnostmi poznání jejich vzájemného vztahu a Husovy pedagogické činnosti

Materiálové studie a vzpomínky
Gary B. Cohen, An American Remembers the Charles University Archive in the Era of Normalization
Ivana Čomejová, Hrst vzpomínek na novodobou historii univerzitního archivu aneb od Kavky po Litsche
Marek Ďurčanský, Karolinum očima krakovského profesora: návštěvy lékaře Fryderyka Hechela v Praze v říjnu 1843 a v červenci 1846
Ivan Hlaváček, Miscellanea ex Archivo Coronae Regni Bohemiae. Diplomatický původ a vypovídací hodnota listin dvou slezských měst Pačkova a Grodkova z roku 1383
Milan Chmelař, Historie výuky lékařské elektroniky na Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně
Josef Petráň (†), Působnost komisí pro obnovu, památkovou ochranu a využití Karolina 1934-2017 Milada Sekyrková, Císařský dekret z 6. srpna 1755
Martin Vonka, Tovární komíny - nevítaní sousedé, znečišťovatelé ovzduší a hyzditelé panoramat

Kronika - recenze - zprávy
17. celostátní archivní konference v Liberci (Petr Cajthaml Kateřina Schwabiková)
Třeboňský pohled na zpřístupňování archivů. Archivům Trebonense 14, 2017 (Jan Jindra)
František Šmahel, Alma mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy (Michal Svatoš)
Elisabeth Tuisl, Die Medizinische Fakultät der Universität Wien im Mittelalter. Von der Gründung der Universität 1365 bis zum Tod Kaiser Maxmilians I. 1519 (Karel Černý)

Cizojazyčná shrnuti:
Tomáš Alušík, Literarische Quellen zur griechischen Medizin der prähistorischen Zeit und des "dunklen" Zeitalters (bis 600 v. Chr.)
Marek Brčák - Roman Einer, Die Pharmazeutikerausbildung an den Prager Universitäten der Jahre 1804-1953 mit Blick auf die Studienvorschriften
Ludmila Hlaváčková, Welche Lehrbücher studierten die Hörer der Prager medizinischen Fakultät in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?
Vladimir Karpenko, Michael Maier und seine Schrift De medicina regia (1609)
Marie Ryantová, Der Emigrant Jiří Holík und seine Kontakte zu Ärzten in den deutschen Ländern und im Baltikum
Michal V. Šimůnek, Entfernung/Reinigung/Entjudung: Die Folgen der nazistischen Rassenverfolgung für das Professorenkollegium der Medizinischen Fakultät der Deutschen Universität Prag, 1938-1945
David Tomíček, Ausgewählte gesundheitswissenschaftliche Aspekte der Reisebeschreibung Christoph Harants von Polschitz und Weseritz
Michal Továrek, Der Orthopäde Miroslav Jaroš (1897-1970)
Bohdan Zilynskyj, Das schwere Leben eines ukrainischen Studenten der Prager medizinischen Fakultät. Betrachtungen zu zwei anonymen Beiträgen in der Peroutka'schen Zeitschrift Přítomnost aus dem Jahre 1930
Dana Musilová, Der Beruf der Wissenschaftlerin aus der Sicht der ersten Handbücher für Frauenberufe
Jana Ratajová, Das Rigorosum von Wolfgang Wolfram von Wolmar. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums politischer Prominenter
Emilie Těšínská, Die Frage der Rückkehr von Physikern deutscher Nationalität in die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg
Lenka Vašková, Die Gründung der Academie Petřina im Jahre 1775. Ein Beitrag zu den Anfängen der höheren Bildung in Lettland
Růžena Zaoralová - Roman Zaoral, Die Staatliche Masarykschule für Gesundheits- und Sozialfürsorge in der Zwischenkriegszeit
Blanka Zilynská, Magister Jan Hus und die Prager Universität: Gedanken über mögliche Erkenntnisse ihrer Beziehungen zueinander und über Hussens pädagogische Tätigkeiten
Gary B. Cohen, Ein Amerikaner erinnert sich an das Archiv der Karlsuniversität zur Zeit der Normalisierung
Ivana Čornejová, Eine Handvoll Erinnerungen an die jüngste Geschichte des Universitätsarchivs oder: von Kavka bis zu Litsch
Marek Ďurčanský, Das Karolinum mit den Augen eines Krakauer Professors: die Pragbesuche des Arztes Fryderyk Hechel im Oktober 1843 und im Juli 1846
Ivan Hlaváček, Miscellanea ex Archivo Coronae regni Bohemiae. Diplomatische Herkunft und Aussagewert zweier Urkunden der schlesischen Städte Patschkau und Grottkau aus dem Jahre 1383
Milan Chmelař, Geschichte der Medizinelektronik als Unterrichtsfach an der Elektrotechnischen Fakultät der Technischen Hochschule in Brünn (Brno)
Josef Petráň (†), Der Wirkungsbereich der Kommissionen für Erneuerung, Denkmalschutz und Nutzung des Karolinums 1934-2017
Milada Sekyrková, Ein kaiserliches Dekret vom 6. August 1755
Martin Vonka, Fabrikschomsteine - ungeladene Nachbarn, Umweltverschmutzer und Panoramaschänder