English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC PHILOLOGICA

4/2016

vychází 4 x ročně 
brožovaná
ISSN 0567-8269
E-ISSN 2464-6830
vydáno: duben 2017

obálka

 • články
 • obsah

 • Vorwort

  Marie Vachková: 15 Jahre seit der Gründung der Lexikographischen Sektion (LS) des Instituts für Germanische Studien: Was haben wir gelernt?
  15th Anniversary of the Lexicographic Section at the Institute of Germanic Studies: What did we learn?
  15 let od založení lexikografické sekce Ústavu germánských studií: Čemu jsme se naučili?

  Henning Bergenholtz: Zugriff auf Informationen in Wörterbüchern und anderen Informationswerkzeugen
  Access to Information in Dictionaries and other Information Tools
  Přístup k informacím ve slovnících a jiných informačních nástrojích

  Boris Blahak: Österreichische, böhmische und Prager Standards des Deutschen um 1900. ,K. u. k. Wörterbücher‘ und ihr Potential bei der diachronen Bestimmung regionaler Schriftsprachlichkeit
  Austrian, Bohemian and Prague German standards around 1900. K. u. k. dictionaries’ and their potential in diachronic determination of regional standard languages
  Rakouské, české a pražské německé standardy kolem roku 1900. ,C. a k. slovníky‘ a jejich potenciál k diachronnímu určení regionální spisovnosti

  Věra Hejhalová: Ein paar Bemerkungen zur Bearbeitung eines phraseologischen Lemmas
  Some remarks on the processing of phraseological entry in the dictionary with a focus on the formulation of the lemma
  Pár poznámek ke zpracování frazeologického hesla ve slovníku se zaměřením na formulaci lemmatu

  Elisabeth Knipf-Komlósi - Márta Müller: Traditionen der Bedeutungserläuterungen, ihrer Glossierung und Markierung in den deutschsprachigen diatopischen Dialektwörterbüchern und im Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten (WUM)
  Traditions and practices of meaning explication, its commentaries and techniques of lemmata marking in German diatopic dialect-dictionaries and in the Dictionary of the German minorities in Hungary (WUM)
  Tradice explikace významu a významových glos, resp. markerů v německojazyčných diatopických dialektálních slovnících a ve Slovníku německých nářečí na území Maďarska

  Mojmír Muzikant - Roland Wagner: Aktantenidentifizierung in einem derivationellen Valenzlexikon
  Three possibilities how to identify actants in a derivational valency dictionary
  Identifikace aktantů v derivačním valenčním slovníku

  Petra Storjohann - Ulrich Schnörch: Verwechslungsfehler oder Wandel - Sprachliche Veränderungen der Gegenwart und ihre lexikografische Dokumentation
  Lexical Confusion or Change - Current Language Change and its Lexicographic Documentation
  Chyba nebo vývoj - Jazykové změny současnosti a jejich lexikografická dokumentace

  Martin Šemelík - Alžběta Bezdíčková - Tomáš Koptík: Verlierer gibt es hier also keinen oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern
  No One is the Loser Here or Usage Notes in Selected Dictionaries
  Zde není poražených aneb usage notes ve vybraných slovnících